ASZF - Végvári Cukrászda

Végvári logo
Tartalomhoz ugrás
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PREAMBULUM
A www.vegvaricukraszda.hu honlapot a Végvári CT ker. Kft. üzemelteti. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül rendel meg tőlünk termékeket, úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett
– a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg.

Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és a Végvári CT ker. Kft-t illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhető tájékoztatók és nyilatkozat-minták.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

A Végvári Cukrászda webáruház (továbbiakban: Szolgáltató) és a Vevő jelen szerződési feltételek rendelkezései alapján szerződnek. Az e feltételek alapján létrejövő szerződés módosítására elektronikus levélben (e-mailben) a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Vevő a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után!

A szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettség!


SZOLGÁLTATÓ ADATOK
A Szolgáltató adatai:
• Cégszerű elnevezés: Végvári CT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
• Szolgáltató, vállalkozó székhelye, illetve lakcíme: 1174 Budapest, Kvasz András utca 36.
• Levelezési cím: 1174 Budapest, Baross utca 49.
• Adószám: 14685631-2-42
• Cégjegyzékszám: 0109915149
• Bankszámlaszám: OTPbank NYrt. 11717009-20200178-00000000
• Elektronikus elérhetőség (e-mail cím): vegvarirendeles@gmail.com
• Telefonszám: +36 70 701 9571
FELIR: AA5500482
• A szerződésünk nyelve: magyar

FOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: www.vegvaricukraszda.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
• 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
• 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
• 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

AZ ÁSZF HATÁLYA, AZ ÁSZF MEGVÁLTOZTATÁSA
Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

TÁJÉKOZTATÁS A SZERZŐDÉS FORMÁJÁRÓL
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően tárolja.

ÁRAK
Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 18%-os ÁFA-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

TOVÁBBI FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ
Ön fogyasztónak minősül, amennyiben magánszemélyként (természetes személyként) vásárol az Eladótól.

PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

ELÁLLÁS
A Vevő az általa megrendelt tételeket köteles a Szolgáltatótól átvenni, amennyiben a megrendelés az általa megrendelt módon került kézbesítésre, mivel a Felhasználót elállási jog nem illeti meg, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás igénybevétele a „Rendelés elküldése” gomb lenyomásával azonnal megtörténik, valamint arra, hogy a tételek romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékeknek minősülnek.
Megrendelés a rendelés véglegesítését követő 12 órán belül mondható fel a +36-70 701 9571 telefonszámon.

PANASZÜGYINTÉZÉS
A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 70 701 9571
Ügyfélszolgálati email-cím: vegvarirendeles@gmail.com
Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi emailben.

EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és
megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

ADATVÉDELEM
Adatkezelési tájékoztatónkat a következő címen érheti el: www.vegvaricukraszda/adatvedelmi-nyilatkozat.html

SZERZŐI JOGOK
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16.
§ (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Végvári CT ker. Kft. írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

EGYÉB
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.
Az  Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.
TÁJÉKOZTATÓ A HONLAP HASZNÁLATÁRÓL
A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás Webáruházunkból a Végvári CT ker Kft. által gyártott és forgalmazott tortákat, kiegészítőket rendelheti meg. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a webáruházban ezen termékeket kategóriákba rendezve találhatja meg. A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek!
A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!
AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA - FELELŐSSÉG A MEGADOTT ADATOK VALÓSÁGÁÉRT
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

ELJÁRÁS HIBÁS ÁR ESETÉN
Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben
Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel Eladó munkatársa által küldött elektronikus – nem automata - visszaigazolás során az
Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

MEGRENDELÉS MENETE

REGISZTRÁCIÓ
A webáruház használata nem regisztrációhoz kötött. Megrendeléskor a megrendelő neve, szállítási cím, számlázási adatok és az email cím, telefonszám megadása feltétlenül szükséges, továbbá cégnevet, illetve adószámot is megadhat! (Céges adószám megadása a számla kiállításához kötelező!)
Vásárlással egybekötött regisztráció esetén jelszót is meg kell adnia.
A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

A TERMÉK KIVÁLASZTÁSA
Ha szeretne megvásárolni egy terméket, akkor a megrendelés menetét az adott termék adatlapján található „KOSÁRBA” gomb megnyomásával indíthatja el. Így az adott termékből a mellette beállított mennyiség bekerül az Ön virtuális kosarába. A „KOSÁR MEGTEKINTÉSE” gombra kattintva egy új ablak nyílik meg, ahol a rendszer megjeleníti a kosárba helyezett termék nevét. Itt lehetősége van választani, hogy tovább folytatja a vásárlást és más termékeket is behelyez virtuális kosarába, vagy megrendeli a már kosárban lévő terméket/termékeket. Ha nem szeretne már több terméket belerakni virtuális kosarába, akkor vásárlás menetét a „PÉNZTÁR” gomb megnyomásával folytathatja.

A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük.
A KOSÁR MEGTEKINTÉSE
A honlap használata során Ön a honlap jobb oldalán a felső menünél található „KOSÁR” gombra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni.

VÁSÁRLÓI ADATOK MEGADÁSA
Itt adhatja meg szállítási és/vagy számlázási címét. Ügyeljen rá, hogy minden szükséges mezőt megfelelően töltsön ki. Webáruházunkban bankkártyás fizetési módra van lehetőség. Utánvétes fizetési módra akkor van lehetőség, ha ez az opció a webáruházban a fizetési lehetőségeknél opcionálisan szerepel.

A megrendelt termék vagy termékek árát, bankkártyás fizetés esetén a webáruházban megadott adatok alapján kell fizetni.
Az összeg beérkezése után készítjük el a megrendelt terméket.
A szállítási díjak a Végvári Cukrászda szállítási díjaihoz igazodnak, így az esetleges árváltozás jogát fenntartjuk.
A szállítás költsége a webáruházban található díjazás alapján történik.
Az „Egyéb Megrendelési Adatok” mezőben Ön tetszőlegesen adhat meg további információt a kiszállítás időpontjával kapcsolatban.

A RENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE (AJÁNLATTÉTEL)
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „FIZETÉS” gombra kattintva zárhatja le megrendelését (teheti meg ajánlatát). Ön a „FIZETÉS” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Megrendelését csak abban az esetben véglegesítheti, ha ezen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, melyről úgy tehet nyilatkozatot, hogy az itt található kis négyzetet megjelöli és bepipálja.

A RENDELÉS FELDOLGOZÁSA
Rendelését bármikor leadhatja, azonban a rendelések feldolgozása csak munkanapokon, 15 óráig történik meg. Amennyiben munkanapon 15 óra után, esetleg hétvégén adja le rendelését, akkor annak feldolgozása csak a következő munkanapon történik meg. Természetesen a rendelés leadásának időpontjától függetlenül a visszaigazoló e-mailt azonnal megkapja. A teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 2 munkanap (A szállítási, illetve átvételi időt a megrendeléskor a webáruházban lehet megadni), azonban a már visszaigazolt megrendelések visszautasításának jogát részben, vagy egészében fenntartjuk, amennyiben a visszautasítás indokolt. A részben történő teljesítés csak a megrendelővel való egyeztetés után jöhet létre.

A rendelések feldolgozása folyamatosan és két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Önt az ajánlata abban az esetben mindössze 48 órás időtartamban köti, amennyiben azt a jelen általános szerződési feltételek szerint nem igazolja vissza az Eladó. Ha nem kapta meg 24 órán belül a visszaigazolást, és a spam levelek között sem találta, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az vegvarirendeles@gmail.com e-mail címen!

A FIZETÉS MÓDJA, FELTÉTELEI
Az Ön fizetési kötelezettségeinek összessége
A visszaigazoló e-mail minden Önt terhelő fizetendő költséget tartalmaz.

FIZETÉSI MÓD
Webáruházunkban bankkártyás vagy (opcionálisan) utánvétes fizetési módra van lehetőség.

Bankkártyás fizetési mód esetén megrendelt termék vagy termékek árát a webáruházban megadott adatok alapján kell fizetni.
Bankkártyás fizetési mód esetén a szállítás díjat a webáruházban tudja kifizetni. A szállítási költsége a webáruházban feltüntetett összeg.

Utánvétes fizetés esetén a termék árát CUKRÁSZDAI ÁTVÉTEL esetén a kiválasztott cukrászdában, HÁZHOZSZÁLLÍTÁS esetén a Szállítónál átvételkor tudja kifizetni.
Utánvétes fizetési mód esetén a szállítás díjat a szállítónál tudja kifizetni. A szállítási költsége a számlán feltüntetett összeg.

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS (opcionális)
Házhozszállítás esetén a rendelt termékeket a Végvári Cukrászda szállítja ki, mely kiszállításokra munkanapokon 10 és 16 óra között kerülhet sor.
Megengedett kézbesítési cím
A termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarországon, Budapest XVII kerületében megtalálható cím lehet.

CUKRÁSZDAI ÁTVÉTEL
Cukrászdai átvétel esetén a rendelt termékeket a megrendeléskor kiválasztott cukrászdában tudja átvenni nyitvatartási időben.

Az átvételre való jogosultság vélelme
Az Eladó a termék átvételével megbízott személyt az Ön e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

A MINŐSÉGI- ÉS MENNYISÉG KIFOGÁSOLÁS RENDJE
Ön köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a terméket kézbesítéskor a szállító előtt vizsgálja meg és sérülés észlelése estén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
Amennyiben az átadás-átvételkor Ön nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintendők hiánytalanul átadottnak.
Ön az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a Termékre vonatkozó szavatossági időn belül.
A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén Ön nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon - a Termék árának kifizetését megtagadni.

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától, illetve - amennyiben az Eladó él ezzel a jogával – az előlegnek az Eladó bankszámláján történt jóváírásától számított legfeljebb 2-8 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

JOGFENNTARTÁS
Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.

Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 14 munkanapon belül.

VÉGVÁRI CUKRÁSZDA ADATTOVÁBBÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Tudomásul veszem, hogy a Végvári CT. kereskedelmi Kft (1174 Bp. Kvasz András utca 36.) adatkezelő által a
www.vegvaricukraszda.unas.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes
adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére.
Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, cégnév, céges adószám, számlázási név, számlázási cím, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a
SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
Vissza a tartalomhoz